water research network

 

Norsk tverrfaglig nettverk for vannforskere

Listen nedenfor inneholder norske forskere som jobber med temaer knyttet til ferskvann i verden. I tillegg til personene i listen finnes det mange som innehar kompetanse om ferskvannsproblematikk. For en oversikt over institusjoner, se gjerne på de norske lenkene . Dersom du ønsker å stå på listen, kontakt redektøren. For å finne det du søker etter anbefaler vi å bruke kommandoen Ctrl-F.

Demning

 

Forskning
Konsulentvirksomhet
 

 

Forskning

CMI (Chr. Michelsen Institute)
Sørbø, Gunnar M. Direktør CV
Pil irrigasjonsjordbruk, pastoralisme Sudan, Sri Lanka

 

 

NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning)
Listen over NIVAs forskere er ikke komplett, men inneholder de fleste ledende forskerne som jobber med vann globalt.
pixel
Barton, David N. Dr. Resource Economics Specialist CV
Pil Vannøkonomi, miljøøkonomi, ressursøkonomi, konsekvensutredning (KU) i vannsektoren Mellom-Amerika (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras) Asia (Sri Lanka, India, Kina), Afrika (Uganda)
pixel
Wathne, Bente M. Msc. Water Quality Monitoring and Environmental Specialist CV
Pil Vannforurensing, overvåking av vannkvalitet, overvåkingsteknologi, langtransportert foruruensing Norway, Poland, China, and Slovakia
pixel
Larssen, Thorjørn Dr. Environmental Monitoring and Modelling Specialist CV
Pil Vannforvaltning, vannforurensning, institusjonsbygging, laboratoriekapasitet Resident Project Coordinator, China
pixel
Berge, Dag Msc. Water Resources Management Specialist CV
Pil Environmental studies in freshwaters, covering lakes, reservoirs, rivers, streams, brooks, wetlands, etc. Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Poland, Former DDR, Ukraine, Lao PDR, China, Vietnam, Venezuela and Bhutan
pixel
Borgvang, Stig Msc. Water Resources Management Specialist CV
Pil Water Resources Management, Pollution Abatement Analysis, Best Available Technology, Best Environmental Practice Norway, Russia, China, Lithuania, United Kingdom, OSPAR-countries and Poland
pixel
Faafeng, Bjørn Msc. Water Resources Management Specialist CV
Pil Water Quality Assessment, Restoration of Lakes and Streams, Biomanipulation, Pelagic foodchains, Selfpurification Processes in Streams, Effects of Pollution from Agriculture, Effects of Hydropower Production, Pollution Loading to Streams, Lakes and Fjords, Remote Sensing Norway, China, Mongolia
pixel
Harsha Ratnaweera Prof. Water Resources Management /Environmental Engineering Specialis CV
Pil Environmental technologies, pollution abatement strategies, water resources management, national environmental action plans, EIAs, pollution problems, development of novel environmental technology concepts and modelling of wastewater processes Norway, Bangladesh, Czech. Rep., China, Ghana, Mongolia, Nigeria, Poland, Spain, Sri Lanka, Ukraine, USA and in a number of other European countries
pixel
Solheim, Anne Lyche Dr. Limnologist / Aquatic Ecologist CV
Pil Water resource management including monitoring of lakes and plans for pollution abatement measures Norway, Uganda, Sri Lanka, USA and Canada
pixel
Sælthun, Nils Roar Prof. Hydrology / Water Resources Management CV
Pil Hydrological modelling, flood risk and design floods, predictions in ungauged basins, and impacts of climate change on water resources Nordic countries, the Dominican Republic, Mozambique, Nicaragua, Tanzania, Lesotho, Zambia, the Middle East, Bulgaria, Ukraine and Vietnam
pixel
Thaulow, Haakon Msc. Water Resources Management/Institutional Strengthening specialist CV
Pil Hydro power Norway, Vietnam, Palestine, Mongolia, Mozambique, China, Korea, Denmark, Thailand, Russia, Venezuela, Czechoslovakia, Zambia and USA.

 

NTNU (Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet)
NTNU har svært god kompetanse innen områdene hydraulikk og vannkraft, hydrologi og vannressurser, restproduktteknikk, VA-systemer og vannrensing. Se også på hjemmesidene til Institutt for Vann- og Miljøteknikk.
pixel
Killingtveit, Ånund Professor: Dep. of Hydraulic and Environmental Engineering CV
Pil Hydrology, Hydropower, Water Resources Management, Arctic Technology Tanzania, Malawi, Zambia, Uganda, Ethiopia, Uzbekistan, India, Nepal, Sri Lanka, Lesotho
pixel
Tagseth, Mattias Stipendiat: Geografisk Institutt CV
Pil Organisasjon og forvaltning i småskala irrigasjonsanlegg, lokal kunnskap, vannforvaltning Tanzania
pixel
Olsen, Nils R. B. Professor: Dep. of Hydraulic and Environmental Engineering CV
Pil Tredimensjonal numerisk modellering av prosesser i ferskvann  
pixel
Ødegaard, Hallvard Professor: Dep. of Hydraulic and Environmental Engineering CV
Pil Behandling av drikkevann og avløpsvann Hele verden
pixel
Støle, Haakon Professor: Dep. of Hydraulic and Environmental Engineering Ingen CV
Pil Vassdragsteknikk Nepal
pixel
Gleditsch, Nils Petter Professor II, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. International Peace Research Institute, PRIO CV
Pil Governance and the Global Water System: Institutions, Actors, Scales of Water Governance Facing the Challenges of Global Change.  

 

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat)
For mer informasjon om NVEs internasjonale arbeid, se deres hjemmesider eller kontakt Astrid Nærum.
pixel
Tollan, Arne Seniorrådgiver CV
Pil Water resources management, hydrology, international relations and organisations Angola, Armenia, Bhutan, Burma (Myanmar), Montenegro, Palestinian territories, Serbia, Slovenia
pixel
Hisdal, Hege Forsker (NVE), Førsteamanuensis II (UiO) CV
Pil Flom og tørke, stokastisk hydrologi, klimaendringer Innen temaet tørke/lavvann: ulike hydrologiske regimer, dvs. hele verden
pixel
Osvoll, Olav Overingeniør CV
Pil Hydrologiske målestasjoner Angola
pixel
Colleuille, Hervé Senior Engineer (Senior Hydrogeologist and Soil Scientist) CV
Pil Groundwater and Soil Water, modelling and forecast, monitoring, management of groundwater Sénégal (3 years resident in Dakar(1989-93): Ph D fieldwork with French IRD)
Niger (1 month in 1989: field work; very good contact with the Dean of the faculty of Science in Niamey (2006))
Student experiences in Palestinia/Israel (Prehistorical excavations and sedimentological analyses)
pixel
Repp, Kjell Sjefsingeniør CV
Pil Operational hydrology, hydrological data evaluation, hydrological analyses, water balance studies, hydrological modelling, erosion and sediment transport, and initiation of research projects. Special competence has been gained on flood forecasting/flood management, and on integrated water resources management. Tanzania, Kenya, Antarctica, Lesotho, Papua New Guinea, Rep. of South Africa,
Turkey, Honduras, Ethiopia, Timor-Leste, China, Malawi, Vietnam, Namibia, Zambia
pixel
Røhr, Paul Christen Forsker: Section for Water Balance CV
Pil National Flood Forecasting Service, hydrological modelling, hydraulic modelling, hydrological analysis, teaching of hydrology and hydrological modelling Tanzania, Rwanda, Burundi

 

UiB (Universitetet i Bergen)
pixel
Tvedt, Terje Professor and Research Director at the UiB, and professor II, UiO CV
Pil Natur, samfunn og vann i historien. Hele verden
pixel
Anfinset, Nils Post-doktor, Arkeologisk Institutt CV
Pil Arkeologi, vann i forhistorien, bosetting og vann osv., tilpasninger til naturmiljø osv. Syria, Jordan, Israel/Palestina, Egypt, Sudan
pixel
Andersen, Peter Førsteamanuensis , Geografisk Institutt CV
Pil Mikronæringsstoffer - herunder f.eks. arsenikk, fluor, iod i drikkevann og irrigaasjonsvann Sørasia, spesielt Nepal, India
pixel
Ihlebæk, Hanna 1.konsulent, Institutt for Sosialantropologi Ingen CV
Pil NGOs som driver med vann og sanitet i urban slum Uganda, Kampala
pixel
Østigård, Terje Post-doktor, Senter for utviklingsstudier CV
Pil Vann og religion, men spesiell vekt på det livgivende vannet i forbindelse med døderitualer. Foruten å ha arbeidet med vann spesielt i hinduismen, så har symbolk, rituell og religiøs betydning av vann i verdenreligionen vært sentrale felt, deriblant relasjonen mellom vann og ild i helvete. Arbeider nå med den tidlige sivilisasjonens oppkomst i Egypt ut fra Nilens ideologiske og religiøse rolle. Nepal, India, Bangladesh, Egypt og deler av Midtøsten foruten kristne kulturområder.
pixel
Berg, Kjersti Stipendiat, Historisk Institutt CV
Pil Vassressursar, forbruk og fordeling i regionen; konflikter knytta til vatn, vatn i regionens (moderne) historie og politikk. Palestina, Israel, Syria, Libanon og Jordan
pixel
Larsson, Petter Professor, Institutt for Biologi CV
Pil Ferskvannsøkologi, økosystem dynamikk, atferd og livshistorie hos ferskvannsorganismer, særlig zooplankton Norge, Uganda, USA og Sudan
pixel
Bøe, Janne B. Fungerende daglig leder, Senter for kvinne- og kjønnsforskning Ingen CV
Pil Hovedfagsoppgave i sosialantropologi: "Jordbruket vil alltid forbli den beste jobben, det var det som var den første kjærligheten" : en komparativ sosialantropoligisk studie av irrigasjonssamfunn på Vestbredden. Vestbredden
pixel
Øyen, Else Professor & Scientific Director , CROP CV
Pil Fattigdom, Velferdsstatsforskning og Sosialpolitikk Gjennom de siste 5 årene har CROP holdt akademiske workshop's i Norge, Europa, Mellom- og Latin Amerika, Afrika og Asia, og sanket erfaring derifra
pixel
Eidsvik, Erlend Stipendiat, Senter for utviklingsstudier CV
Pil Fysiske og sosiale aspekter av vann Nepal

 

UMB (Universitetet for Miljø og Bioteknologi)
Schulz, Carl Erik Professor CV
Pil Økonomisk vannforvaltning, vannetterspørsel Sør-Afrika
pixel
Esser, Kjell Førsteammanuensis CV
Pil Environmental sciences, soil and water in ecosystems, soil productivity and conservation, watershed management, irrigation, land degradation and rehabilitation, terrestrial pollution, environmental impact assessment. Land i sør
pixel
Sitaula, Bishal K. Førsteammanuensis CV
Pil Global change, greenhouse gases, carbon sequestration, land degradation, ecosystem restoration, soil erosion, watershed management, soil quality, water quality, soil pollution Nepal

 

Konsulentvirksomhet

Foruten Asplan Viak og Multiconsult har også Norconsult, COWI AS, Norplan AS, Plastec AS og Statkraft Grøner AS aktiviteter knyttet til vann i verden.

 

Asplan Viak/Norplan
Ording, Fredrik B. Sivilingeniør VAR CV
Pil Vannforsyning Zambia
pixel
Stoveland, Svein Head of Division, Water and Sanitation CV
Pil Water and Sanitation Øst-Afrika, Nigeria, Zimbabwe, Afghanistan
pixel
Bakken, Tanja Sivilingeniør VAR CV
Pil Water and Sanitation Sør-Afrika

 

 
Multiconsult/Norplan
Listen fra Multiconsult/Norplan inneholder deres kompetansenettverk på hydrologi, hydraulikk, vannressursforvaltning. Listen er ikke utfyllende da de også har kompetanse innen vannkraft, miljø, vannforsyning etc.. Vi har erfaring fra en rekke land i Europa, Afrika, Asia, Mellom-Amerika og Sør-Amerika. Kontakt Leif-Egil Lørum for spørsmål.
pixel
Bramslev, Jean-Pierre   Ingen CV
Pil Vannstandsberegning, bølger, oversvømmelser,erosjon kapasitet av rør,kanaler,elver, modellering, dambruddsbølger  
pixel
Bugten, Arnt   Ingen CV
Pil Nedbør, vannprosesser i felt, elver, vannbalanse, fordampning, tørke og flom, flomberegning  
pixel
Fagerhaug, Arne   Ingen CV
Pil Vannmengde, kvalitet og økologisk tilstand. Lover og regler, vassdragsjus, grunnvann, kystvann  
pixel
Glover, Brian   Ingen CV
Pil Nedbør, vannprosesser i felt, elver, vannbalanse, fordampning, tørke og flom, Vannstandsberegning, bølger, oversvømmelser,erosjon kapasitet av rør,kanaler,elver, Vannmengde, kvalitet og økologisk tilstand. Lover og regler, vassdragsjus  
pixel
Høberg, Pål   Ingen CV
Pil Vannmengde, kvalitet og økologisk tilstand. Lover og regler, vassdragsjus, limnologi, vannkvalitet  
pixel
Kiplesund, Geir Helge   Ingen CV
Pil Nedbør, vannprosesser i felt, elver, vannbalanse, fordampning, tørke og flom, Vannstandsberegning, bølger, oversvømmelser,erosjon kapasitet av rør,kanaler,elver, modellering  
pixel
Koksæter, Arne   Ingen CV
Pil Nedbør, vannprosesser i felt, elver, vannbalanse, fordampning, tørke og flom, Vannstandsberegning, bølger, oversvømmelser,erosjon kapasitet av rør,kanaler,elver, sedimenttransport  
pixel
Lørum, Leif-Egil   Ingen CV
Pil Nedbør, vannprosesser i felt, elver, vannbalanse, fordampning, tørke og flom, Vannmengde, kvalitet og økologisk tilstand. Lover og regler, vassdragsjus, internasjonale elver  
pixel
Rusten, Ove   Ingen CV
Pil Nedbør, vannprosesser i felt, elver, vannbalanse, fordampning, tørke og flom, Vannmengde, kvalitet og økologisk tilstand. Lover og regler, vassdragsjus, vannkvalitet,VAR  
pixel
Thrana, Thor-Inge   Ingen CV
Pil Vannmengde, kvalitet og økologisk tilstand. Lover og regler, vassdragsjus, modellering, VAR  
pixel
Wingård, Bo   Ingen CV
Pil Nedbør, vannprosesser i felt, elver, vannbalanse, fordampning, tørke og flom, flomberegning, internasjonale elver  

 

 

 

 

hjem | utdanning | personer | events | lenker | kontakt

oppdatert:11.10.2006